Zachowanie lub zastraszenia

do określonego działania lub zaniechania – a więc czynów, o których mowa w konwencjach i protokołach międzynarodowych, dotyczących terroryzmu jako o aktach pogwałcenia tych konwencji i protokołów – nie mona w adnym wypadku usprawiedliwić motywami politycznymi, filozoficznymi, ideologicznymi, rasowymi, etnicznymi, religijnymi ani podobnymi ; apeluje do wszystkich państw o ... Jak poradzić sobie z trudnym uczniem, który z premedytacją kwestionuje Twój autorytet?Jeśli się znajdziesz w takiej sytuacji po raz pierwszy, możesz nie wiedzieć nawet, jak poprawnie zareagować. Możesz też stracić kontrolę nad całą sytuacją i zacząć wykonywać w rezultacie tego nieodpowiednie gesty, które mogą wywołać albo efekt zastraszenia u innych uczniów, albo wręcz ... lub dysfunkcje rozwojowe, należy stwierdzić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 7. zastraszenia, przymuszenia, lub okupu. Skutki terroryzmu mogą obejmować znaczną liczbę ofiar, uszkodzenia budynków, zakłócenia w dostępie do podstawowych usług, ... Właściwe zachowanie w przypadku wystąpienia takiej sytuacji jest niezwykle ważne dla przebiegu zdarzenia, jego skutków i działania specjalistów policyjnych. ... Molestowanie to niepożądane zachowanie związane z płcią, pochodzeniem rasowym lub etnicznym, religią lub przeko­ naniami, niepełnosprawnością, wiekiem lub orientacją seksualną; celem lub skutkiem tego zachowania jest naruszenie godności osoby i stworzenie at­ mosfery zastraszenia, wrogości, poniżenia, upokorzenia lub obrazy8. Z ... Zachowanie agresywne jest rodzajem zachowania, w którym umyślne szkody są dokonywane, zarówno fizyczne, jak i moralne, na rzecz innej osoby. Zachowanie agresywne różni się w zależności od płci, zagraża innym (słownie, spojrzeniem, gestem). Wiele dzieci stosuje metodę zastraszenia wobec rówieśników.Cechami charakteryzującymi zarówno ofiarę jak i prześladowcę ,są słabe wyniki w nauce, mała popularność wśród rówieśników. Z tym, że agresorzy dodatkowo wyróżniają się silną skłonnością do przemocy,słabą umiejętnością jej opanowania. Jak wykryć socjopatyczny Zachowanie Na spotkanie kogoś po raz pierwszy Socjopatyczny zachowanie, zakwalifikowane jako ciężkie część antyspołeczne zaburzenia osobowości, jest wzór, który rozwija się w czasie. Ze względu na zachowanie będącej częścią większej strukturze, może być trudne do wykrycia podczas pierwszego spot 4. Formy przemocy psychicznej w małżeństwie. Przemoc psychiczna to wywieranie wpływu na proces myślowy, zachowanie lub stan fizyczny osoby bez jej przyzwolenia, przy użyciu środków komunikacji interpersonalnej. Typowymi środkami przemocy psychicznej są: groźba, inwektywa i molestowanie psychiczne.

Raz sierpem raz młotem żydowską hołotę

2018.09.12 10:55 Gazetawarszawska Raz sierpem raz młotem żydowską hołotę


Ale powinno być faktycznie, historycznie właściwe;
"Raz sierpem, raz młotem czerwoną hołotę". Tak jest w oryginale!
To piękne hasło – tak mówi np. poseł Tarczyński o marszu ONR w rocznicę Powstania Warszawskiego, które to hasło „ONR” wznosił jako przewodnie.
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1933:raz-sierpem-raz-mlotem-zydowska-holote&catid=33:okupacja-zydowska-w-polsce
Hasło może i piękne, historycznie wiernie odtworzone, ale merytorycznie nieprawdziwe. Hasło "Raz sierpem, raz młotem czerwoną hołotę" jest niewłaściwe pod względem merytoryczny i choć historycznie wiernie oddane to jest z gruntu merytorycznie błędne, fałszywe. Hasło to bowiem powinno być skierowane przeciwko żydom - tak jak w tytule, a nie komunistom, którzy faktycznie nigdy nie mieli żadnego znaczenia politycznego, czy kulturowego wśród kultur europejskich i USA.
Komunizm nigdy nie istniał jako siła polityczna coś znacząca liczebnie lub ideologicznie. Komunizm jako idea – jest nam wpisany do naszej wyobraźni - jest iluzją, typowym przypadkiem żydowskiego złodziejstwa, oszustwa, dokonanych za pomocą maskarady, czy podszywania się pod cudzą tożsamość.
Historycznie, komunizm to idea starogrecka, która choć marginalna przetrwała jakoś z okresu antycznego do naszych czasów i jako taka została sklonowana przez Marx`a i Engels` a jako rzekomo autentyczna, spontaniczna i wielka idea „proletariatu”, który także nie istniał jako ruch ideologiczny. Ta rzekoma idea i rzekome masy ideowe są i zawsze były ordynarnym żydowskim fałszerstwem, imitacją. Bo na coś takiego właśnie pojawiło się zapotrzebowanie w kręgach żydowskich XIX wieku. Było to w okresie rozwoju ekspansji żydowskiej w Europie, która rozpoczęła się na dobre, dynamicznie w wieku maszyny parowej, a która potrzebowała jakiś idei podrzuconych gojom, a to jako rzekomo wyższy cel, lub niezbędny ku temu środek, panaceum na wszystkie bolączki społeczne tamtego świata. A w zasadzie – najzwyklej – komunizm był wobec gojów listkiem figowym dla zakamuflowania nagości żydowskich rabunków i ludobójstwa na narodach europejskich.
Komunizm w Prusach, komunizm we Francji, bolszewizm w Rosji istotnie były wielkimi ruchami i wielkim zniszczeniem, ale faktycznie to żydzi byli jedynymi, którzy wierzyli w tamte brednie i kłamstwa podtrzymywane przy życiu krwią narodów i złotem im rabowanym.
Ale nie trwało to długo. W Bolszewi w latach trzydziestych, w jakiś to sposób, ten listek figowy gdzieś opadł dość brutalnie i ostatecznie dla wszystkich stało się jasne to, że to właśnie tylko zwykła przykrywka do żydowskiego ludożerstwa.
Prawda o żydowskości komunizmu na przykładzie zagłady Rosji dotarła w końcu nie tylko do Polski, ale dalej na Zachód. To właśnie komunizm w Rosji, obnażenie jego żydowskości wywołało reakcje w postaci powstania faszyzmu we Włoszech, hitleryzmu w Niemczech, frankizmu w Hiszpanii i nacjonalizmu we Francji. Wbrew powszechnemu przekonaniu ruch antyżydowski we Francji był chyba największy w Europie i to do tego stopnia, że żydowscy prowokatorzy w Rzymie nakłonili papieża Piusa XI do ekskomunikowania Action France – za to, że ich działacze polityczni chcieli we Francji ustroju państwa katolickiego! Zaś Louis-Ferdinand Céline za napisanie książki „Pogromowe drobiazgi” otrzymał po wojnie przydział kary śmierci – ze strony intelektualisty żydowskiego Poul`a Sarte i tylko ucieczka do Danii uratowała go przed egzekucją. W Danii Celine – jeden z najwybitniejszych pisarzy języka francuskiego - odsiedział parę lat w więźieniu za swój literacki „antysemityzm” i w końcu po pokajaniu się i obiecaniu zaprzestania pisania i wydawania swoich książek dostał prawo powrotu do Francji, gdzie osiadał i do końca życia zajmowali się karmieniem kanarków w klatce. A był geniuszem wyrazu języka francuskiego – w której to ocenie wszyscy krytycy literatury są zgodni. W późniejszych wywiadach - już jako ludzki wrak antysemityzmu – mówił o swoim kunszcie pisarskim, że napisał swa pierwsza książkę, bo tym sposobem chciał zarobić na swoje własne mieszkanie, bo jako lekarz społecznik nie robił kokosów na leczeniu ludzi.
Już od zarania swoich dziejów wśród chrześcijan Żydzi zrozumieli, że Europejczyków nie zniszczą innymi metodami jak ciągłym kamuflażem poszywaniem się pod innych niż są. Tak doszli do szczytów kunsztu podawania się za patriotów, biskupów i papieży, dobroczyńców, czy walczących o wyzwolenie, równouprawnienie kobiet a ostatni to nawet i małp, bo jak zauważą różnice są niewielkie.
I w takim to kontekście trzeba rozpatrzyć to mordobicie, którego dokonała pani Dominika Arendt-Wittchen.
Mordobicie było absolutnie słusznie. Ale jest faktem niezbitym, że to mordobicie było sprowokowane nie przez KOD, czy tych „konstytucja” ale przez PIS. Bo to PIS, poprzez nielegalne, prowokacyjne powstrzymywanie policji przed ustawowym zaprowadzaniem porządku w Polsce, ponosi główną odpowiedzialność za to wydarzenie. W swojej bezczelności PIS chełpi się używaniem policji do noszenia tych kodziarskich przestępców, a czym nie tylko zachęca ich do dalszego łamania prawa, ale co najgorsze wprowadza atmosferę zastraszenia i terroru w społeczeństwie. I właśnie terror KODu, obłęd awantury dotyczące rzekomej reformy sadownictwa , Komisja Wenecka to narzędzia PIS mające spacyfikować Polaków, a siebie samych ukazywać jako bojowców bez alternatywy, którzy walczą ostro, ale im się nie udaje ze względów na trudności obiektywne. [ zdanie niedokończone: "I to właśnie ... co? brak orzeczenia np. powodują, że...]
Ponadto policja w Polsce łamie przepisy BHP https://www.portalbhp.pl/aktualnosci/przypomnij-pracownikom-zasady-bhp-przy-podnoszeniu-i-przenoszeniu-ladunkow-7469.html a dotyczące noszenia prze funkcjonariuszy policyjnych tego bydła kładącego się na przejściach.
Policjanci powinni złożyć zawiadomienie do prokuratury przeciwko własnym dowódcom, którzy nakazują im niezgodne z przepisami przenoszenie ładunków.
Polacy mają krótką pamięć i większość już zapomniała o wprowadzeniu przez MSW stanu nadzwyczajnego w okolicy ambasady Izraela w Warszawie, gdzie przez kilka dni zawieszono prawa obywatelskie i ogólno-ludzkie w tym regionie Warszawy. Tam tolerancji nie było, ale była blokada ruchu samochodowego i pieszego!
A takie skrajne sytuacje trzeba pamiętać. To szczególnie teraz, kiedy nadchodzi okres wzmożonych żydowskich prowokacji i terroru.
I tu zachowanie pani Dominiki Arendt-Wittchen bardzo zastanawia. Z tego co można o niej przeczytać w Internacie nic się nie zgadza. Dominika Arendt-Wittchen jest córką Wojciecha Myśleckiego, możliwe oczywiście, że zmieniła nazwisko „po mężu” lub może po dwóch, bo nazwisko jest dwuczłonowe. Ponadto oba niemieckie, a jedno z nich bardzo popularne wśród żydów.
Wojciech Myślecki jest pracownikiem naukowym w Politechnice Wrocławskiej a to aktywistą gospodarczym sektora energetycznego. Należy do środowiska ojca i syna Morawieckich i opiekował się synem Morawieckiego seniora kiedy ten był zamknięty w okresie Solidarności.
Co również bardzo ciekawe Dominika Arendt-Wittchen jest aktywną rekonstruktorką historyczną, udziela się w organizacji Inicjatywa Historyczna, gdzie zajmuje się problematyką „Żołnierzy wyklętych”. Co również bardzo ciekawe, przez okres kilku lat uczestniczyła w pracach we wrocławskiej synagodze „Pod białym bocianem” a to chyba w okresie, kiedy niemiecki minister Frank-Walter Steinmeier tam obecny na uroczystości nominacji rabinackich - rabinek z Niemiec (!!!) - został wtedy pasowany przez żydów na prezydenta Niemiec.
http://www.gazetawarszawska.net/judaizm-islam/4890-synagoga-pod-bialym-bocianem-we-wroclawiu
Jest tu konieczne przywołać poliniarza Andrzej Dudę, który powiedział: „ Polacy byli sąsiadami żydów. Czyli to tak jakby Polacy mieszkali u żydów lub żydzi byli w Polsce Polakom równi. Jest to właśnie ważne w przywołaniu słów Morawieckiego, który nakreślał swoje podróże przedwyborcze i wspominając Lipsk, zaraz uzupełnił , „tu chodzi o ten nasz Lipsk, leżący na południu, a nie ten za Odrą, który tysiąc lat temu nasi słowiańscy bracia utracili na rzecz Niemiec”.
Jak widać tak Duda, jak Morawicki podprogowo przyzwyczają Polkow do tego, że w Polsce są dwa narody. Duda mówi stosunkach dobrosąsiedzkich , a Morawiecki nawet o braterstwie.
I pozostaje bardzo ważne pytanie: Czy pani Dominika Arendt-Wittchen waliła po mordzie rudą Magdalenę Klim według zasady „Raz sierpem raz młotem żydowską hołotę”, czy też żydówka Dominika Arendt-Wittchen waliła po mordzie rudą Magdalenę Klim według zasady: „Raz sierpem raz młotem czerwona hołotę”.
Jeżeli byłby to ten drugi wariant, gdzie to nie Polacy, a patriotyczni żydzi i żydówki zaprowadzają w Polsce patriotyczne porządki swoim obrządkiem żydowskim, to byłoby bardzo niedobrze.
Byłoby to Bardzo źle, cofnęlibyśmy wtedy wszelkie pochwały pod adresem Dominiki Arendt-Wittchen, bo żydom nie wolno wtrącać się do naszych polskich spraw.
Nie ma na to naszej zgody!
Obecność rekonstruktorów historycznych - dotykających spraw naszych największych Bohaterów zamordowanych przez właśnie bywalców synagogi „Pod białym bocianem” – w synagodze, utrzymujących stosunki z tym przestępczym siedliskiem nas przeraża i poniża.
Dominika Arendt-Wittchen
submitted by Gazetawarszawska to u/Gazetawarszawska [link] [comments]


zastraszenia - English translation – Linguee